MODE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu 

İş bu Aydınlatma Metni, Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Mode Medikal” veya “Şirket”)’’ ile internet sitesi üzerinden iletişim formu vasıtasıyla veya şirkete ait sosyal medya hesapları üzerinden,  iletişime geçen Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Mode Medikal tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

B. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir: 

Kimlik Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri (Adres, Cep ve ev telefonu, E-posta adresi), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, Çerez Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) ve Diğer Bilgiler (Konu Başlığı ve Mesajınız kısmında belirtilen bilgiler)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

C. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından, dijital yollarla, İnternet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, Şirket ve/veya şirket adına şubeler nezdinde yürütülen faaliyetler, müşteri ilişkileri birimi tarafından çağrı merkezi ve web sitesine gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.
D. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları 

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; 

Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şikâyet yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün veya Hizmetlerin Daha Cazip Hale Getirilmesi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Kitleye Ulaşılabilmesi,  Hukuki, Finansal ve Muhasebe süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla; Yetkili kişi ve resmî kurumlara, ilgili iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan şirket veya kişilere aktarılabilmektedir.

E. Kişisel Verilerinizin Güvenliği 

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır. 

F. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.modemedikal.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 58 Bayrampaşa/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.

Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) modemedikalsanayi@hs01.kep.tr  iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@modemedikal.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.


ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 58 Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No: 0763057776300012 | Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi/7630577763

Web Site: www.modemedikal.com  |  Telefon: +90 212 612 64 09 | E-posta: info@modemedikal.com 

PTT KEP: modemedikalsanayi@hs01.kep.tr 


ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Mode Medikal” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

1.      ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,

A.      İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını anlamak amacıyla cookiesession1 isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır),

B.      Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla ASP.NET_SessionId isimli birinci taraf oturum çerezini,

C.      Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla cookiepolicy_status isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.)

IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz bir yere aktarılmamaktadır.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.modemedikal.com sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 58 Bayrampaşa / İstanbul

Mersis No: 0763057776300012 | Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi / 7630577763

Telefon: +90 212 612 64 09 | E-posta: info@modemedikal.com

PTT KEP: modemedikalsanayi@hs01.kep.tr

MODE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu

Mode Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti., ( ‘’ Mode Medikal ‘’ veya ‘’Şirket’’ )

İştirak/Bağlı Ortaklıklar

Notch Dental İmplant San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

İşbu aydınlatma metni, Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Mode Medikal” veya “Şirket”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygun şekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca Mode Medikal tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

İşlenen kişisel verileriniz, şahsınıza ait ses kaydı almayan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarından ibarettir.

Mode Medikal, kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği temini amaçlarıyla mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

İş yeri içerisinde görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları İş yerine giriş yaptığınız andan itibaren görüntülerinizi kayıt altına almakta ve bu kayıtlar güvenlik amacıyla saklanmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli ölçüde sınırlıdır.

2.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Mode Medikal tarafından güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

3.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Mode Medikal ’in fiziki mekan güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hukuk bürosu ile veya yargı makamları ile infaz mercileriyle paylaşılabilmektedir. Kapalı devre kamera sistemleri ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz 1 (bir) ay süre ile saklanmaktadır.

4.   KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre aşağıda yer alan iletişim bilgileri kapsamında Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 58 Bayrampaşa / İstanbul

Mersis No: 0763057776300012 | Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi / 7630577763

Telefon: +90 212 612 64 09 | E-posta: info@modemedikal.com

PTT KEP: modemedikalsanayi@hs01.kep.tr

 

 

MODE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu 

İş bu Aydınlatma Metni, Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Mode Medikal” veya “Şirket”)’’ ile internet sitesi üzerinden iletişim formu vasıtasıyla veya şirkete ait sosyal medya hesapları üzerinden,  iletişime geçen Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Mode Medikal tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

B. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir: 

Kimlik Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri (Adres, Cep ve ev telefonu, E-posta adresi), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, Çerez Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) ve Diğer Bilgiler (Konu Başlığı ve Mesajınız kısmında belirtilen bilgiler)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

C. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından, dijital yollarla, İnternet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, Şirket ve/veya şirket adına şubeler nezdinde yürütülen faaliyetler, müşteri ilişkileri birimi tarafından çağrı merkezi ve web sitesine gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.
D. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları 

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; 

Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şikâyet yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün veya Hizmetlerin Daha Cazip Hale Getirilmesi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Kitleye Ulaşılabilmesi,  Hukuki, Finansal ve Muhasebe süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla; Yetkili kişi ve resmî kurumlara, ilgili iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan şirket veya kişilere aktarılabilmektedir.

E. Kişisel Verilerinizin Güvenliği 

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır. 

F. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.modemedikal.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 58 Bayrampaşa/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.

Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) modemedikalsanayi@hs01.kep.tr  iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@modemedikal.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.


ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Mode Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 58 Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No: 0763057776300012 | Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi/7630577763

Web Site: www.modemedikal.com  |  Telefon: +90 212 612 64 09 | E-posta: info@modemedikal.com 

PTT KEP: modemedikalsanayi@hs01.kep.tr 


  En Üste Git